Проектен документ – Ставови од оддржани тркалезни маси

Во рамките на проектот „Go4Sport Volunteering“  имавме за цел да ги истражиме перспективите на различни засегнати страни во однос на волонтирањето во спортските активности и неговото влијание врз развојот на вештините. За да се постигне ова подобро, проектниот тим организираше серија тркалезни маси низ три земји – партнери во проектот: Северна Македонија, Турција и Хрватска. Секоја тркалезна маса собра разновидна група учесници, со вкупно 54 поединци во Македонија; 45 лица во Турција и 43 во Хрватска, кои претставуваат различни профили во рамките на нивните заедници (претставници од невладини организации, локални спортски клубови и спортски здруженија, студенти од спортски менаџмент, волонтери во спортски клубови, студенти заинтересирани за волонтирање во спортски активности итн.).

Главните цели на овие тркалезни маси беа трикратни. Прво, тие имаа за цел да ги олеснат дискусиите и да го промовираат образованието преку спортски активности, нагласувајќи го развојот на вештини во различни дисциплини. Второ, тие имаа за цел да ја подигнат свеста за значењето на волонтирањето во спортските активности, истакнувајќи ја неговата улога во ангажманот во заедницата и личниот раст. На крајот, тркалезните маси обезбедија платформа за воведување и промовирање на пакетот алатки развиен во рамките на проектот, наменет да обезбеди поддршка и насоки за поединци вклучени во волонтирање во спортски активности.

Имплементирани локално во секоја земја, овие тркалезни маси служеа како динамични форуми за дијалог, соработка и размена на знаења. Увидите кои произлегуваат од овие дискусии ја поставуваат основата за овој извештај/документ, кој има за цел да ги долови различните гледишта и искуства на засегнатите страни вклучени во волонтирањето во спортските активности и развојот на вештините.

Овој извештај претставува синтетизиран преглед на дискусиите одржани за време на тркалезните маси, нудејќи сеопфатно разбирање на предизвиците, можностите и најдобрите практики околу волонтирањето во спортските активности. Преку известување за перспективите на засегнатите страни, имаме за цел да поттикнеме поголема свест, соработка и акциски увиди за да го искористиме трансформативниот потенцијал на спортот и волонтерството за напредок на поединецот и заедницата.

Извештајот на македонски јазик може да го прочитате на следниот линк: 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *